INFORMACE proti POVĚRÁM

Otázky a odpovědi

Do kdy musím zaplatit nájemné? A jak to mám udělat?

Nájemné, správně se jedná o zálohové věcně usměrňované nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu, je splatné do 15. dne běžného měsíce. Tedy nájemné za LEDEN je splatné do 15.ledna.

Nájemné můžete zaplatit bezhotovostním převodem z Vašeho účtu u banky ve prospěch účtu družstva u ČSOB (303538/0300), nebo můžete peníze zaslat prostřednictvím České pošty s.p. na účet družstva. Složenky si objednejte na telefonním čísle +420 549 251 437. Infomace pro správné provedení platby najdete zde Nájemné.

Nájemné je možné rovněž uhradit hotově v Kanceláři auditora Ing. Ladislava Žalio, Kounicova 11, Brno, CZ 602 00, po předchozí telefonní dohodě na čísle +420 549 251 437.

V domě visí pozvánka na schůzi domovní samosprávy? Mám se ji zúčastnit?

ANO. Jste-li člen družstva a užívate byt v domě, kde se schůze samosprávy koná, pak se schůze zúčastněte. Každý člen družstva - nájemce bytu je členem domovní samosprávy. Samospráva volí ze svého středu výbor samosprávy, který schůze svolává a řídí jejich průběh.

Chci "prodat" družstevní byt, co mám udělat?

Především si to dobře rozmyslet...

"Prodej družstevního bytu" je nepřesné označení převodu členského podílu v družstvu, ke kterému se váže užívací právo na konkrétní byt.

Převod členského podílu je velmi jednoduchý a nepodléhá souhlasu družstva. Zde Formuláře naleznete formulář pro převod členských práv a povinností, který vyplníte a podepíšete s nabyvatelem. Finanční vypořádání je věcí Vás a nabyvatele, a proto ve formuláři není uváděno. Formulář je třeba doručit ve 3 vyhotoveních SBD START a to s OVĚŘENÝMI podpisy. Po tzv. "vzetí na vědomí" ze strany představenstva SBD START Vám bude jeden výtisk zaslán poštou. Jeden výtisk bude zaslán nabyvateli a jeden výtisk zůstává uložen v kartě bytu, kterého se převod týká. Výtisky jsou zasílány doporučene. Upozorněte nás prosím, pokud požadujete zaslat výtisk na jinou adresu, než která je v dobodě uvedena.

Správní poplatek družstva za převod členství činí z rozhodnutí shromáždění delegátů 6000,00 CZK.

Co je společné členství a co je společný nájem a kdy vznikne?

Společné členství v družstvu může vzniknout jen mezi manželi (v registrovaném partnerství NE) a to tenkrát, když právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu nabude kterýkoliv z manželů za trvání manželství (a manželé v tu dobu spolu žijí).

Společný nájem vzniká při společném členství manželů, ale i tenkrát, kdy jeden z manželů byl členem družstva a nájemcem bytu před uzavřením manželství. V takovém případě nevzniká po sňatku společné členství druhému z manželů (to zůstává výhradně původnímu členu družstva), ale okamžikem sňatku vzniká společný nájem (což opět neplatí pro registrované partnerství).

V případě registrovaného partnerství je možné dosáhnout společného nájmu (nikdy ne společného členství) dohodou partnerů.

 

V případě nejasností kontaktujte SBD START.

Jak na stavební úpravy v bytě?

Především je třeba si vyžádat souhlas vlastníka domu, tj. SBD START.

Veškěré práce je možné provádět výhradně na svůj účet a svoji odpovědnost po obdržení souhlasu družstva. Rozhodnutí v dané věci přísluší představenstvu drusžtva, a proto se připravte na to, že celý proces schvalování může trvat i více než 2 měsíce (podle data zasedání představenstva).

Bez souhlasu vlastníka domu není možné provádět žádné úpravy ani změny v bytě, který užíváte. Porušení tohoto pravidla je porušením občanského zákoníku a v případě, kdy by družstvu byla způsobena škoda i zákona trestního.

Abyste se vyvarovali možných problémů, informujte se předem u předsedy představenstva na postup při podání žádosti o souhlas s provedením úprav v bytě.

 

Co žádost o souhlas musí obsahovat?

1) Úplné údaje o bytě a žadateli (číslo bytu, jméno a příjmení, adresa)

2) Žádost o souhlas vlastníka domu s provedením stavebních úprav, resp. oprav v bytě

3) Detailní popis stávajího stavu a nového požadovaného stavu

4) Nákres (nemusí být proveden autorizovaným inženýrem, projektantem) stávajícího stavu a nákres požadovaného stavu

5) Detailní popis prováděných prací (technologie) a jejich zajištění (požadavek na odbornost)

6) V případě zásahu do rozvodů vody, odpadů, elektřiny a dalších rozvodů odpovědnost za doložení revizní zprávy

7) Datum a podpis

 

Poplatek za předložení žádosti činí 600,00 CZK a je splatný s podáním žádosti na účet 303538/0300.

 

© SBD START 2008-2021

Vytvořeno službou Webnode